Offerte Voorwaarden

Onderstaand vindt u onze offerte voorwaarden.

Om te zorgen dat u precies weet wat u van ons mag verwachten en weet wat wij van u mogen verwachten, staan hieronder onze Algemene Voorwaarden op een rij. Deze zijn van toepassing op alle geleverde producten en diensten die u bij Re-Color B.V., gevestigd aan de Seelenstraat te Weert (hierna: “Re-Color B.V.”), afneemt.

Artikel 1. De offerte

1. Deze offerte, opgesteld door Re-Color B.V. is geheel vrijblijvend.
2. De prijzen zoals in deze offerte vermeld zijn alleen van toepassing op deze offerte.
3. De in deze offerte vermelde prijzen zijn een Som Over Geheel (SOG). Bij regieopdrachten gelden als werkuren de uren tussen aankomst en vertrek. Hieraan toegevoegd de reiskosten, verblijfskosten en kosten materiaal. Onder materiaal wordt verstaan verbruiksmateriaal en gehuurd materiaal.
4. Materialen waarover Re-Color B.V. niet zelf beschikt maar die wel benodigd zijn om werkzaamheden veilig en naar behoren uit te kunnen voeren zullen worden gehuurd bij derden en staan vermeld in deze offerte.
5. Wanneer er een termijn overeen is gekomen waarin de werkzaamheden worden verricht is dit nooit een fatale termijn. De opdrachtgever is dan niet in de positie om Re-Color B.V. in gebreke te stellen.De opdrachtgever stelt Re-Color B.V. in de gelegenheid om werkzaamheden af te ronden binnen een aanvaardbare termijn.
6. Bij een projectduur van meer dan 1 week wordt minimaal 1 keer per week gefactureerd op basis van de getekende werkorder. De prijzengenoemd in deze offerte hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na ontvangstdatum tenzij anders is overeengekomen. Na deze datum zijn prijswijzigingen voorbehouden.
7. Bij ondertekening van de offerte tekent u ook automatisch voor gezien en akkoord van deze specifieke voorwaarden. Deze offerte met de specifieke voorwaarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet accepteren van de voorwaarden houdt in dat de prijs niet geldig is en Re-Color B.V. deze eigenhandig kan aanpassen.

Artikel 2. Locatie/werk beoordelen/reclamaties/klachten

1.De opdrachtgever, werfverantwoordelijke, dient zorg te dragen voor een aantal benodigdheden c.q. eisen. Dit om de te verrichten werkzaamheden zowel voor de opdrachtgever als voor Re-Color B.V. zo soepel en veilig mogelijk te laten verlopen. Voor elektriciteit betekent dit: Binnen een straal van 25 meter van de werkplek moeten één of meerdere aansluitpunten voor elektriciteit met type F, CEE 7/4 Schuko voorhanden zijn. De door Re-Color B.V. gehuurde materialen voldoen aan de veiligheidseisen die gelden op de werf. Mocht Re-Color B.V. van mening zijn dat er delen van de werf onveilig of niet werkbaar zijn, dan is Re-Color B.V. gerechtigd geen uitvoering te geven aan de opdracht. De daarmee verbonden kosten zullen in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Re-Color B.V. moet ongehinderd werkzaamheden kunnen verrichten.De eindklant of werfverantwoordelijke dient op de uitvoerlocatie aanwezig te zijn. Indien echt onmogelijk dient een bevoegd persoon aanwezig te zijn. Dit om uitgevoerde werkzaamheden te beoordelen en te tekenen voor akkoord. Bij afwezigheid van eindklant of opdrachtgever of een bevoegd persoon dient schriftelijk akkoord binnen 24 uur per mail te geschieden, is deze bevestiging niet ontvangen binnen 24 uur zal worden geconcludeerd dat de uitgevoerde werkzaamheden conform offerte zijn verricht en zal dus gefactureerd worden.
2. Is aan één van de benodigdheden c.q. eisen, vernoemd bij 2.1, niet voldaan worden eventuele kosten die hiermee samenhangen doorbelast aan de opdrachtgever. Er zal dan een toevoeging plaatsvinden in de offerte en op de werkorder met een separate vermelding van de kosten hiervan. Tevens zullen voor het aanpassen van de offerte kosten in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever.
3. Als werk niet aaneensluitend kan worden uitgevoerd door toedoen van de opdrachtgever zullen kosten die hiermee samenhangen in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
4. Wanneer er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat er voor behoorlijke uitvoering een wijziging in de overeenkomst noodzakelijk is, dan zullen Re-Color B.V. en opdrachtgever in overleg treden over de aanpassing van de overeenkomst. Indien de overeenkomst gewijzigd wordt in kwalitatief of kwantitatief opzicht, al dan niet op verzoek van de pdrachtgever, dan zal dit gevolgen kunnen hebben voor hetgeen dat voorheen overeengekomen is. Het gevolg kan zijn dat de oorspronkelijke prijs wordt verhoogd of verlaagd. Hierover zal voor zover mogelijk een inschatting worden gemaakt. Door wijzigingen in de overeenkomst kan ook de overeengekomen termijn van uitvoering wijzigen. De opdrachtgever accepteert de kans dat een overeenkomst kan wijzigen, daaronder vallen de wijzigingen in prijs en termijn van uitvoering.
5. Reclamaties en of klachten over uitgevoerde werkzaamheden na facturatie dienen binnen 7 dagen per mail directie@re-color.nl of per brief te worden ingediend. Re-Color B.V. zal beoordelen al dan niet met een extern deskundige of deze reclamatie/klacht gegrond is. Is dit het geval zal Re-Color B.V. de werkzaamheden tot het oplossen van de klacht kosteloos uitvoeren.
Herstel van reclamaties/klachten die later dan 7 dagen na factuurdatum via de mail of per brief zijn binnen gekomen wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Artikel 3. De overeenkomst

1. Re-Color B.V. kan, zonder daarmee in gebreke te komen, een verzoek tot wijziging van de voorheen overeengekomen overeenkomst weigeren op het moment dat dit negatieve gevolgen heeft in kwalitatief of kwantitatief opzicht in het kader van de te verrichten werkzaamheden.
2. Op het moment dat de opdrachtgever in gebreke zou komen met betrekking tot de nakoming, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade ontstaan bij Re-Color B.V.
3. Wanneer Re-Color B.V. en opdrachtgever een vaste prijs zijn overeengekomen, dan is Re-Color B.V. gerechtigd tot verhoging hiervan zonder dat de opdrachtgever gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, op het moment dat dit voortvloeit uit wet- of regelgeving of een oorzaak vindt in stijging van prijzen die ten tijde van sluiting van de overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien waren.
4. Op het moment dat een overeenkomst tot stand is gekomen, waarna blijkt dat deze tot stand is gekomen op basis van misleidende, onvolledige of foutieve informatie, verstrekt door de opdrachtgever, dan is Re-Color B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden ofwel meerwerk te facturen afhankelijk van de situatie ter plaatse.

Artikel 4. Betaling en incasso kosten

1. Betaling voor zakelijke klanten dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op de manier waarop deze is aangegeven door Re-Color B.V. in de valuta waarin deze is gefactureerd, tenzij er schriftelijk anders is overeengekomen, of binnen 7 dagen na factuurdatum met een contante korting van 3% over het factuurbedrag.
2. Betaling voor particulieren klanten dient contant te geschieden middels pinbetaling, contante betaling bij één van de medewerkers van Re-Color B.V., of vooruitbetaling.
3. Indien de opdrachtgever na herinneringen en aanmaningen in gebreke blijft met het betalen van de facturen, dan is deze partij in verzuim. Tevens zullen voor het versturen van herinneringen en aanmaningen minimaal € 20,- administratiekosten in rekening gebracht worden. Facturen zullen in dat geval ter incasso overgedragen aan Van de Pas Gerechtsdeurwaarders& Incassobureau te Weert. De wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten conform de wettelijke staffel komen dan geheel voor rekening van de opdrachtgever. 4.De opdrachtgever is in geen geval gerechtigd betaling van een factuur niet of niet volledig na te komen, tenzij Re-Color B.V. of de wet anders bepaald.
5. Bezwaren van de opdrachtgever tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op.
6. Indien de opdrachtgever naar herhaaldelijk verzoek in gebreke blijft met betalen, is Re-Color B.V. gerechtigd nieuwe aangevraagde werkzaamheden niet uit te voeren tot dat de achterstallige betaling is ontvangen.
7. De factuur horend bij deze offerte zal worden verstuurd per mail. Prefereert u de factuur per post, dan dient u dit tijdig aan te geven. Hieraan zullen administratieve kosten ad € 10, zijn verbonden die niet in deze offerte zijn opgenomen. Indien u de facturen per post wilt ontvangen vernemen wij dit graag voor uitvoering.
8. Indien de administratie van de opdrachtgever het wenst of nodig vindt dat Re-Color B.V. samen met de factuur werkbonnen, facturatiebonnen, bestelbonnen, opleverstaat etc. overlegt, al dan niet conform een aannemingscontract, onderaannemings-voorwaarden en dergelijke, dient Re-Color B.V. vooraf geïnformeerd te worden middels voorbeelden van de ten grondslag liggende contracten en/of aan te leveren formulieren/bonnen.
9. Indien Re-Color B.V. na het versturen van de factuur geconfronteerd wordt met het wijzigen van de factuurgegevens die niet eerder bekend waren, en ten gevolge van deze foutieve gegevens en nieuwe factuur opgemaakt moet worden, is de opdrachtgever administratiekosten verschuldigd ad € 25,-.

Artikel 5. Garanties

1. Re-Color B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door thermische en/of chemische invloeden.
2. Indien zich bij de uitvoering van geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen, verplicht Re-Color B.V. zich betreffende zaken - te zijner keuze - kosteloos te repareren. Op kleur en glans wordt geen garantie verleend. Garantie op roest en/of corrosie is uitgesloten
3. Re-Color B.V. staat in voor de kwaliteit van het geleverde; de garantie op basis van hechting is 10 jaar op uitgevoerde lakwerken mits de opdrachtgever zorg draagt voor zorgvuldig onderhoud. Dit houdt onder anderen in: Minimaal 48 uur na aanbrenging van het lakwerk dient er geen reiniging plaats te vinden.
4. Garantie kan slechts eenmaal worden ingeroepen.
5. Mocht er door Re-Color B.V. worden vastgesteld dat schades buiten het bereik om van Re-Color B.V. zijn ontstaan dan zullen kosten voor herstel worden gefactureerd.